Faculty

Mrs. SHARUTHI.R   M.A.,b.ed,PDPET ENGLISH LITERATURE ,  Exp : 10 YEARS
Mrs. KARTHIKA.R  M.A.,B.ED. ,  Exp : -
Mrs. Mrs. CHANDINI.R   ma,b.ed,englishliterature,  Exp : 6 YEARS
Mrs.ARCHANA   BA English Literature ,  Exp : 1 YEARS
Mr.JOSHNA.L   B A English literature ,  Exp : -
Mrs.NIROSHA   M.A /B.ED,  Exp : 5 YEARS
Mrs.GANGA   B.ED ,  Exp : 7 YEARS
Mrs.POORANI MONOJ   M.A,B.ED ,  Exp : -
Mrs.ANUSHYA  B.Sc., B.Ed., PGDCA., ,  Exp : 24 YEARS
Mrs.MYMONISHA   B.SC/B.ED ,  Exp : 5 YEARS
Mrs.SONIA  M.SC,M.PHIL,BIOTECHNOLOGY,B.ED ,  Exp : 6 YEARS
Mrs.NITHIYA   B.SC/B.ED ,  Exp : 5 YEARS
Mrs.VINILA PARTHIPA  M.E (CSE) ,  Exp : 2 YEARS
Mr. SEKAR.R  M.SC PHYSICS,M.A. TAMIL ,  Exp : 12 YEARS
Mrs. BRINDA.R  M.SC,B.ED CHEMISTRY ,  Exp : 12 YEARS
Dr.R.MAGESH  M.COM,MIB,MPHIL.PH.D ,  Exp : 16 YEARS
Mrs.KRISHNENDU  MA.B.ED ,  Exp : 10 YEARS
Mrs.SUJA SAMPATH  VISHARADH UTTARARDH,  Exp : 2 YEARS
Mrs.ABINAYA  M.A. BED .HONS) ,  Exp : 3 YEARS
Mrs. SHARMILA.S  M.ED,M.PHIL TAMIL LITERATURE ,  Exp : 15 YEARS
Mrs. REENA.G  D.T ED ,M.A B.ED ,  Exp : 12 YEARS
Mrs.SHIVAN  B.A,M.ped,AIFF-D ,  Exp : 10 YEARS
Mrs. MIRLANIYA .R  B.COM(C.A) , MBA(F.M) , FINE ART ,  Exp : 4 YEARS
Mrs. MAYA.H.R  B.A B.ED ,  Exp : 13 YEARS
By Hillfox.in